Odpowiedź na petycję w sprawie cennika

Informujemy, że w dniu 8 czerwca otrzymaliśmy odpowiedź na PETYCJĘ z 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany cennika.

Cytat: "Prace legislacyjne nad aktami wykonawczymi z zakresu badań technicznych pojazdów, w tym regulującymi wysokość opłat za badania techniczne pojazdów, będą mogły zostać podjęte po pełnym wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającą dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51) do polskiego porządku prawnego. Jednocześnie po zmianie upoważnienia ustawowego nowe stawki opłat za badania techniczne mogłyby zostać uzgodnione w ramach aktów wykonawczych. Pragnę podkreślić, że przedstawiona przez Państwa propozycja podwyższenia opłat za badania techniczne pojazdów zostanie poddana szczegółowej analizie w ramach prac legislacyjnych nad nowym systemem badań technicznych pojazdów."

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ

Copyright