Wymiana drogomierza - zmiany w przepisach od 25 maja 2019 r.

Informujemy, że na mocy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 870) z dniem 01.01.2020 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące wymiany drogomierza w pojazdach. Od dnia 25 maja 2019 r. zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego „Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.”

W najbliższym czasie powinny zostać ogłoszone przepisy wykonawcze do ustawy (rozporządzenia) określające zakres i sposób przeprowadzenia  dodatkowego badania technicznego oraz nowelizacja tabeli opłat za badania techniczne poprzez dodanie nowej pozycji w cenniku.

TREŚĆ USTAWY - DROGOMIERZE

Copyright